Privacy statement
Privacy statement

Privacy Statement

Déhora respecteert uw privacy. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Déhora handelt altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Déhora hecht belang aan uw privacy en verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. ​Voor vragen over de wijze waarop Déhora omgaat met persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de privacymanager van Déhora.

Déhora
T.a.v. de privacymanager
Uitbreidingstraat 60- 62
2600 Berchem
E-mail: info@dehora.be

Persoonsgegevens

Bij de aanvraag van informatie, een sollicitatie of de aanmelding voor een training vragen wij om uw persoonsgegevens. Denkt u hierbij aan uw naam, contactgegevens, naam van uw organisatie en het betreffende btw- nummer. Deze gegevens gebruiken wij voor de behandeling van uw vraag, het opvolgen en uitvoeren van uw aanmelding en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken voor marketingactiviteiten. U kunt daarbij zelf aangeven of u deze informatie wel of niet wilt ontvangen.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Bijvoorbeeld bij aanvraag van een white paper of flyer. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing.

Direct marketing acties van Déhora zijn altijd voorzien van instructies over hoe u zich kunt afmelden als u in de toekomst geen e-mailberichten van ons wilt ontvangen.

Beveiliging
Déhora heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall en versleutelingsmaatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde derden.

De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Tevens wordt er gelogd wie toegang heeft gehad tot de gebruikersdata. Slechts een selecte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de klantendata. Die medewerkers die toegang hebben tot de klantendata worden vooraf geïnstrueerd hoe met deze data om te gaan en er rust een geheimhoudingsplicht.

Inzage en correctie
Iedereen heeft het recht om na te vragen welke persoonsgegevens Déhora van hem of haar verwerkt. Op zo’n verzoek reageren wij binnen vier weken (d.i. de wettelijke reactietermijn). Indien er onjuistheden voorkomen in de bij ons bekende gegevens, kunnen die op verzoek worden gecorrigeerd of worden verwijderd. Dit kan via info@dehora.be of Dehora Uitbreidingstraat 60- 62, 2600 Berchem.

Verstrekking aan derden
Déhora kan in uitzonderlijke gevallen wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken aan organisaties. Bijvoorbeeld belastingsdienst, sociale recherche, politie of justitie. Dit gebeurt uiterst zorgvuldig en alleen indien een verzoek om informatie gebaseerd is op een wettelijk voorschrift.

Dienstverlening door derden
In sommige werkzaamheden maakt Déhora gebruik van diensten van andere bedrijven. Bijvoorbeeld een incassobureau of expertisebureau. Déhora blijft verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en zorgt ervoor dat uw privacy gewaarborgd is.

Wijzigingen

De verwerking van de persoonsgegevens binnen Déhora is onderworpen aan het Belgisch recht. De aankoop van onze producten en/of het gebruik van onze diensten waaronder onze websites houdt uw toestemming in met onze Privacy Policy die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd.

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast op basis van nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsactiviteiten. Déhora behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Vanzelfsprekend zal Déhora waar nodig het privacy statement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Vragen

Heeft u vragen met betrekking tot Déhora en privacy, stuur dan een e-mail naar privacymanager via info@dehora.be of per post naar Dehora t.a.v. privacy manager Uitbreidingstraat 60- 62, 2600 Berchem.
Dehora Consultancy Group gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.